Místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI působí ve své současné podobě od roku 2007. V jeho čele stojí sbormistr Jan Strakoš, místecký regenschori. Jan Strakoš nejprve vystudoval varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, poté na Univerzitě v Hradci Králové sbormistrovství chrámové hudby a učitelství hry na varhany a hudební výchovy. Studia završil na JAMU v Brně, kde absolvoval dirigování sboru ve třídě profesora Lubomíra Mátla. V současnosti působí jako ředitel ZUŠ v Brušperku. Poté, co se stal regenschorim místecké farnosti, navázal na činnost původního chrámového sboru a vybudoval více než třicetičlenné pěvecké těleso, schopné zpívat i náročná vokální a vokálně-instrumentální díla. Pod jeho vedením sbor mimo jiné provedl vokálně-instrumentální mše J. V. Kopřivy, E. Zrunka, J. Schreiera, P. Ebena, Z. Pololáníka, J. Pavlici, K. Jenkinse, F. X. Brixiho, V. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. Vierna aj. Zároveň Jan Strakoš přišel s myšlenkou každoročně organizovat v Místku Sborové hudební dílny, zaměřené na studium a provedení rozsáhlé vokálně-instrumentální skladby několika spojenými sbory a orchestrem.

Kromě pravidelného účinkování při bohoslužbách v Místku a okolí sbor vystupoval v rámci akce Sobota s pěveckým sborem v pražské Loretě. V červnu 2013 se sbor zúčastnil 23. ročníku přehlídky duchovních písní s mezinárodní účastí Cantate Luhačovice, odkud si přivezl titul Laureát Cantate 2013. Komorní seskupení sboru se stalo součástí sborového tělesa, které v únoru 2014 doprovázelo české biskupy při jejich cestě za papežem Františkem do Říma v rámci poutě AD LIMINA APOSTOLORUM. Významným vystoupením byla v listopadu 2014 spoluúčast na slavnostní mši svaté na poděkování za 350 let královéhradecké diecéze v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové, kde sbor účinkoval spolu s katedrálním sborem Cantores Gradecenses a Severočeským filharmonickým sborem Česká Lípa – Liberec.

Sbor vystupoval při různých příležitostech také v Opavě, Ostravě, na Hostýně, v Číhošti, Píšti, v Dubu na Moravě, Čebíně, na dobročinném koncertě v Kuřimi a v polském Budzówě v Čebíně.

Všechny akce místeckého chrámového sboru, jeho vystoupení, koncerty, ale i další koncerty duchovní hudby, přednášky, besedy a také poslední ročníky Sborových hudebních dílen organizačně zaštiťuje MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby. Tento spolek vznikl na podzim roku 2012 a jeho posláním je rozvíjet, šířit a propagovat duchovní hudbu, přispívat ke zvýšení umělecké a obsahové úrovně duchovní hudby provozované při liturgických i neliturgických příležitostech především v našem regionu, přispívat k hlubšímu poznání současné duchovní hudby i duchovní hudby minulých epoch, zpřístupňovat její hodnoty široké veřejnosti a v neposlední řadě vhodnou dramaturgií pozvednout hudební a estetickou úroveň amatérských hudebníků, kteří tento druh hudby provozují.