Hudobnú kultúru na Spiši (región východného Slovenska) viac ako na ostatnom území ovplyvnilo osídlenie nemeckým obyvateľstvom. Jedinečný multikultúrny vývoj Spiša bol výslednicou spolužitia viacerých etnických a konfesionálnych skupín a formoval sa predovšetkým v dvoch národnostných sférach, slovenskej a nemeckej (v neskoršom období i maďarskej). Vďaka svojej kultúrnej rozmanitosti je Spišský región nevyčerpateľným žriedlom poznania a poznávania kultúrnej histórie. Vďaka nerastnému bohatstvu, ktoré sa ťažilo v miestnych baniach, patrilo medzi najbohatšie mestá na Spiši v 18. a 19. storočí aj mesto Smolník. V období najväčšej slávy mesta – pravdepodobne v roku 1806 – tu bola postavená divadelná budova. Na počesť uhorského palatína veľkokniežaťa Jozefa, ktorý sa zúčastnil na jej otvorení, ju pomenovali Palatínske divadlo. Takéto významné banské mesto malo pochopiteľne aj bohatú hudobnú kultúru. Vďaka čulým medzinárodným kontaktom sa na toto územie dostali pomerne skoro hudobné diela mnohých skladateľov, ktorých mená poznáme, no v archívoch ešte stále čaká aj množstvo hudobných diel, ktoré zapadli prachom a boli odsúdené na zabudnutie. Jedným z takýchto diel je Missa in C.

Missa in C – Omša C dur je jednou zo šiestich omší Gregora Röslera, ktoré vyšli tlačou v Augsburgu v roku 1749 (VI. Missae Solemniores, quarum ultima de Requiem a 4 Voc. et 6 Instr. Op. IV). Na území Spiša sa doposiaľ našli tri rukopisné odpisy. Najstarší je datovaný z roku 1761, čo je iba 12 rokov po vydaní v Bavorsku. Ich originál sa podľa našich doterajších poznatkov nachádza v archíve v Tübingene a v Salzburgu.

Gregor Rösler (1714 – 1775) bol augustínskym mníchom v Bavorsku, bol vynikajúcim hudobníkom a pôsobil v kláštore v Regensburgu a v kláštore Seemannshausen bol subpriorom. Kyrie Röslerovej Omše C dur začína pomalým dvanásťtaktovým úvodom, po ktorom nasleduje štvorhlasná fúga s imitačným nástupom témy od basu až po soprán. Dôraznosť témy je znásobená bodkovaným rytmom v jej úvode a sólovým nástupom v base a organe. Fúga sa ďalej rozvíja spôsobom prísnej imitácie v harmonicky dokonalom súlade všetkých hlasov.

Gloria je hudobne rozdelená na niekoľko samostatných častí, ktoré vystihujú svojim charakterom obsah textu:

 

Credo je podobne ako Gloria rozdelené na niekoľko častí:

Omša C dur je náročná skladba s bohatým hudobným obsahom. Jej predvádzanie vyžaduje dobrú úroveň interpretačných schopností hudobníkov, predovšetkým spevákov. Je ďalším dôkazom vysokej úrovne hudobnej kultúry a hudobného života spišských banských miest v 18. storočí.